Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN voor gebruikers van de Veerhaven (vastgesteld door het Bestuur van de Stichting Veerhaven Rotterdam op 23 juli 1990, gewijzigd op 31 januari 2005)

1. Begripsbepalingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Het Bestuur: het Bestuur van de Stichting Veerhaven Rotterdam, hierna ‘Stichting Veerhaven’.

b. Havenmeester: degene die door het Bestuur belast is met regeling en de controle op de dagelijkse gang van zaken in de haven;

c. Ligplaatshouder: hij die met de Stichting Veerhaven een huurovereenkomst met betrekking tot een ligplaats in de haven te Rotterdam aangaat voor de duur van minimaal half jaar / één jaar.

d. Passant: hij die met de Stichting Veerhaven een huurovereenkomst met betrekking tot een ligplaats in de Veerhaven te Rotterdam aangaat voor de duur van één nacht met, indien daartoe toestemming wordt verleend door het Bestuur/de Havenmeester, de mogelijkheid tot verlenging voor een bepaalde tijd.

e. Haven: onder haven wordt verstaan de bij de Stichting Veerhaven in beheer zijnde en door haar geëxploiteerde jachthaven, bestaande uit water inclusief de steigers, het Bureau Veerhaven en andere constructies.

2. Algemeen

Dit reglement is van toepassing op passanten en ligplaatshouders van de Veerhaven te Rotterdam.

3. Beheer

Haven Het beheer van de haven en al hetgeen daarover in deze algemene voorwaarden wordt beschreven berust bij het Bestuur. Ter uitvoering van het beheer laat het Bestuur zich bijstaan door de Havenmeester, welke door het Bestuur is aangesteld.

4. Havenmeester

a. De Havenmeester is door het Bestuur belast met de regeling van en de controle op de dagelijkse gang van zaken in de haven.

b. De Havenmeester is namens het Bestuur belast met de uitvoering van de algemene voorwaarden. Het Bestuur ziet toe op de juiste uitvoering van zijn taak.

 

 

c. De Havenmeester registreert passanten en ligplaatshouders, wijst hen een ligplaats toe en int de daarvoor geldende vergoedingen.

d. De Havenmeester is namens het Bestuur belast met het toezicht op een normaal verloop van de gang van zaken, betreffende openbare orde, rust en hygiëne in de haven.

e. Eenieder die zich in de haven bevindt is verplicht de aanwijzigen van de Havenmeester met betrekking tot de gang van zaken in de haven, de orde, rust en hygiëne terstond op te volgen.

5. Toewijzing ligplaatsen

a. De toewijzing van de ligplaats geschiedt door het Bestuur dan wel de Havenmeester namens het Bestuur en kan naar aanleiding van het/de eerste daartoe strekkende verzoek/sommatie van het Bestuur/de Havenmeester worden gewijzigd.

b. De Ligplaatshouder is verplicht zich om op het eerste verzoek van het Bestuur/de Havenmeester in verband met een manifestatie of andere bijzondere activiteiten tijdelijk elders (d.w.z. buiten de haven) op eigen kosten ligplaats te kiezen.

c. De Ligplaatshouder/Passant is verplicht het vaartuig steeds tot verhalen gereed te houden en op eerste aanwijzing van het Bestuur/de Havenmeester zodanig te verleggen als laatstgenoemde aangeeft.

d. Het Bestuur/ Havenmeester is bevoegd tijdelijke ligplaatsen aan te wijzen in reeds verhuurde, niet bezette boxen en/of ligplaatsen, gedurende de periode dat deze vrij zijn.

e. Het is een Ligplaatshouder niet toegestaan, anders dan na toestemming van het Bestuur/de Havenmeester, een ander dan het aangemelde vaartuig de ligplaats te laten bezetten.

f. Onderverhuur van de ligplaatsen is niet toegestaan.

6. Einde gebruik ligplaats

a. Bij verkoop van een vaartuig vervalt het recht op de ligplaats. Het is niet toegestaan het vaartuig met ligplaats te verkopen.

b. Het Bestuur kan de toestemming voor het gebruik van de ligplaats intrekken:

1. vanwege het verstrijken van de periode waarvoor toestemming is verleend;

2. indien de Ligplaatshouder langer dan één maand in gebreke is gebleven het ligplaatsgeld of een andere schuld aan de Stichting Veerhaven met betrekking tot het ligplaatsgebruik in de haven te betalen;

3. indien de Passant niet op het eerste verzoek daartoe van of namens het Bestuur/de Havenmeester gedaan, de door hem of haar verschuldigde ligplaatsgelden en elektriciteitskosten voldoet;

 

 

4. indien de Ligplaatshouder/Passant enige andere ingevolge de ter zake verleende toestemming en deze algemene voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt, nadat het Bestuur/de Havenmeester hem schriftelijk in de gelegenheid heeft gesteld binnen een daarbij aan te geven redelijke termijn zijn verplichting na te komen.

7. Ligplaatsgelden

Het ligplaatsgeld zal jaarlijks door het Bestuur worden vastgesteld en wel uiterlijk op 30 november voorafgaande aan het betreffende jaar. Het ligplaatsgeld is verschuldigd vanaf 1 januari van dat jaar.

8. Aansprakelijkheid

Stichting Veerhaven/Bestuur/Havenmeester

a. Iedere gebruiker, inclusief bezoekers, passanten en ligplaatshouders, van de faciliteiten van de haven, in de meest uitgebreide zin, doet dit geheel voor eigen risico. De Stichting Veerhaven/het Bestuur/de Havenmeester aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, toegebracht aan en/of ontvreemding van schip en/of andere goederen, resp. eigendommen, zowel op het water als op de wal, behoudens indien sprake is van opzet of grove schuld zijdens de Stichting Veerhaven/het Bestuur/de Havenmeester.

b. De Stichting Veerhaven/het Bestuur/de Havenmeester is niet aansprakelijk voor letsel, toegebracht aan personen door welke oorzaak dan ook, behoudens indien sprake is van opzet of grove schuld zijdens de Stichting Veerhaven/het Bestuur/de Havenmeester.

c. De Ligplaatshouder/Passant vrijwaart de Stichting Veerhaven voor claims van derden.

9. Aansprakelijkheid ligplaatshouder/passant

Iedere Ligplaatshouder/Passant dient zijn schip minimaal tegen wettelijke aansprakelijkheid waaronder begrepen worden berging- en ruimingkosten te hebben verzekerd. Schade aan eigendommen van de Stichting Veerhaven zal op de veroorzaker en/of eigenaar van het vaartuig, resp. voertuig, waarmee de schade is veroorzaakt worden verhaald. Op eerste verzoek van de Stichting Veerhaven/het Bestuur/de Havenmeester dient de Ligplaatshouder/Passant een geldig verzekeringsbewijs te kunnen tonen.

10. Verplichting ligplaatshouder/passant

a. Slechts vaartuigen die verkeren in goede staat van onderhoud, zulks ter uitsluitende beoordeling van het Bestuur/de Havenmeester, worden in de haven toegelaten.

b. Aan de Ligplaatshouder kan bij binnenkomst in de haven of op ieder ander moment door het Bestuur/de Havenmeester het verzoek worden gedaan een op dat moment niet langer dan vijf jaar gedateerd bewijs te overleggen, waaruit blijkt dat het onderwaterschip in redelijke staat verkeert.

 

 

 

c. Indien geen gevolg wordt gegeven aan een schriftelijke aanmaning van het Bestuur/de Havenmeester om de staat van het onderhoud binnen de gestelde termijn te verbeteren, kan het schip op kosten van de Ligplaatshouder/ Passant uit de haven te worden verwijderd.

d. De Ligplaatshouder dient voor het schip dat zich in de haven bevindt in het bezit te zijn van een geldig gascertificaat conform het bepaalde in het Binnenschepenbesluit. Aan de Ligplaatshouder kan bij binnenkomst in de haven of op ieder ander moment door het Bestuur/de Havenmeester het verzoek worden gedaan dit gascertificaat te tonen.

11. Drinkwater/elektriciteit

a. In het ligplaatstarief is het verbruik van drinkwater begrepen. Het is echter niet toegestaan het aldus ter beschikking gesteld drinkwater te gebruiken voor de verzorging van het schip, waaronder begrepen het spoelen van het dek.

b. Vergoeding voor het gebruik van elektriciteit wordt afzonderlijk aan de Passant/ Ligplaatshouder in rekening gebracht op basis van daadwerkelijk verbruik.

12. Bewaking

a. De Ligplaatshouder/Passant verbindt zich er zorg voor te dragen dat het vaartuig in zijn of haar afwezigheid voldoende is beveiligd, resp. wordt bewaakt.

b. Het Bestuur/de Havenmeester is gerechtigd niet of onvoldoende bemande en/of beveiligde vaartuigen voor rekening en risico van de Ligplaatshouder/ Passant te (doen) verhalen.

13. Reparatiewerkzaamheden

Het vaartuig dient een verzorgd uiterlijk te hebben. Voor het uitvoeren of doen uitvoeren van reparatiewerkzaamheden aan het schip in de haven moet voorafgaande toestemming aan het Bestuur/de Havenmeester worden gevraagd.

14. Hinder/overlast

De Ligplaatshouder/Passant verbindt zich er zorg voor te dragen dat het vaartuig en/of opvarenden geen hinder en/of overlast bezorgen aan andere in de haven gemeerd liggende vaartuigen en hun opvarenden en/of zich in de buurt bevindende derden en/of het milieu.

15. Woonplaats

Het is niet toegestaan aan boord van het vaartuig woonplaats te kiezen, dan wel een bedrijf te vestigen.

16. Boete

a. Indien na beëindiging van het gebruik van de ligplaats de Ligplaatshouder/ Passant weigert het vaartuig uit de haven te verwijderen, verbeurt de Ligplaatshouder/Passant een direct opeisbare boete van EUR 200,00 per dag.

 

 

b. Deze boete is niet voor verrekening vatbaar.

c. Het Bestuur/de Havenmeester zal, indien na beëindiging van het gebruik van de ligplaats de Ligplaatshouder/Passant weigert het vaartuig uit de haven te verwijderen, gerechtigd zijn voor rekening en risico van de Ligplaatshouder/Passant het schip te doen verwijderen, zo nodig met behulp van “de sterke arm”.

17. Toepasselijk recht en jurisdictie

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing en elk geschil dat hieruit voortvloeit, zal in eerste instantie worden berecht door de Rechtbank te Rotterdam.